Nazwa użytkownika:
Hasło:
Logować automatycznie podczas następnej wizyty? Zapomniałem(am) hasła
Rejestracja

 

 

 

 

  Ko?o Foto MOK

04-04-2013
Szybkie spotkanie w sta?ym gronie fotograficznym:
Zwyci?zc? konkursu PORTRET PRZYJACIELA zosta? Jacek Chrzanowski a jako nowy temat zaproponowa?:
Portret jak u Rembranta (van Rijn'a)

Staszek zaproponowa? w lepszym pogodowo czasie wyjazd zdj?ciowy do Wiednia
By?by to jednodniowy wypad na stary Wiede? w 2-3 samochody w zale?no?ci od ilo?ci ch?tnych
Pogoda niestety na razie nie rozpieszcza i nawet Kraków jest na dzie? dzisiejszy nierozs?dnym pomys?em ale ca?y czas czekam na ten wyjazd
Byle do wiosny ;)
______________________________________________


21 marca 2013
Dawno tu nic nie napisano wi?c mo?e czas na od?wie?enie w?tku:
Ostatnie spotkanie zaowocowa?o reaktywacj? konkursu fotograficznego i tym razem pojawi? si? temat TRÓJK?T a zwyci??y?a Agata z tym zdj?ciem:
http://foto.ntarg.pl/details.php?image_id=5666
Omówili?my plany na Jarmark Podhala?ski oraz spraw? legitymacji
Tematem nast?pnego zadania fotograficznego jest: PORTRET PRZYJACIELA

_______________________________________________
SPOTKANIE FOTOKLUBU 25 pa?dziernika 2012
Tym razem spotkanie przebieg?o w konspiracyjnych warunkach gdy? przygotowywali?my niespodziank? dla naszego kolegi KAJOT67 który obchodzi? 45 urodziny
Na pocz?tku spotkania rozstrzygn?li?my konkurs fotogrsfivzny o temacie "PORTRET NOC?" a zwyci?zc? zosta? Dawid Ancew
Nowy temat zadania to "CIE?"
Po rozstrzygni?ciu konkursu uda?o nam si? ustawi? dwa stanowiska do fotografowania martwej przyrody i poczynili?my kilka kadrów a w tym czasie w innej sali przygotowano niespodziankowy tort i tam te? Jasia podst?pnie ?ci?gn?li?my a kilka zdj?? mo?na obejrze? tu:
https://www.facebook.com/groups/115456315149005/
_______________________________________________

SPOTKANIE FOTOKLUBU 11 pa?dziernika 2012

Na kolejnym spotkaniu czwartkowym swe prace wraz z szerokim omówieniem zaprezentowa? Krzysztof Mierzejewski.
Po pokazie zdj?? odby? si? cykliczny konkurs którego tematem by?a MARTWA NATURA. W konkursie wzi??o udzia? 7 prac a wygra? Dawid Ancew
http://foto.ntarg.pl/details.php?image_id=5531
Drugie miejsce Marcin O?óg

Tematem nast?pnego konkursu jest: PORTRET NOC?.

Nast?pne spotkanie (25 pa?dziernika) zaplanowali?my jako form? czynn? fotograficznie czyli robimy zdj?cia. Tematem b?dzie po raz kolejny martwa natura jako ?e ona zawsze dopisze jako model, a i nie kaprysi jak zdj?cia wyjd? nieco s?absze ;) Czyli ka?dy ch?tny do zabawy fotograficznej zabiera ze sob? aparat i ewentualnie co? ciekawego do sfotografowania tak by modelami mo?na by?o si? wymienia?. Zrobione w trakcie spotkania zdj?cia mo?na zaprezentowa? w formie elektronicznej na facebooku oraz na galerii www.foto.ntarg.pl a na nast?pne spotkanie (8 listopada) przynosimy je jako odbitki 20x30cm celem zaprezentowania ich w górnym holu MOK

___________________________________________


SPOTKANIE FOTOKLUBU 27 wrze?nia 2012
Wczorajsze spotkanie mia?o charakter czysto techniczny i zaowocowa?o kilkoma ustaleniami:
1 Konkursy tematyczne w dalszym ciagu b?d? si? odbywa? a tematem najbli?szego jest MARTWA NATURA. Format zdj?cia 20x30 nale?a?o by zrobi? od dzi? do czwartku za dwa tygodnie a w ostateczno?ci mo?na zagl?dn?? do szuflady
2 Pokazy zdj?? w formie elektronicznej b?dziemy si? starali organizowa? cz??ciej a w ci?gu roku ka?dy z uczestników postara si? przynajmniej jeden taki pokaz przygotowa?.
Rozpoczyna Krzysztof Mierzejewski wi?c juz dzi? zapraszam 11 Pa?dziernika na pokaz zdj?? Jego autorstwa.
3 Ostateczny termin z?o?enia teczek równie? zosta? ustalony na 11 pa?dziernika
4 Do magicznej daty 11 pa?dziernika wymieniamy wystaw? w górnym holu i nast?pnym który poka?e swe prace b?dzie S?awomir Górowski (jazzfot)
5 O ile pogoda pozwoli to w dniu 7 pa?dziernika (niedziela) planowany jest plener fotograficzny w Tatrach Bielskich. Przewidywany plan wygl?da nast?puj?co:
7,00 Wyjazd spod MOK busem
Wyj?cie z Javoriny zej?cie Tatrza?ska Kotlina
powrót ok 18-19 do Nowego Targu
Kierownik: Stanislaw Krzak
Przewodnik Tadeusz ?mia?kowski
przewidywany koszt 0z? ale warto mie? przy sobie jakie? pieni??ki
_______________________________________

15-03-2012 Spotkanie rozpocz??o si? od prezentacji zdj?? Artura Jankowskiego z jego ostatniej wyprawy do Rzymu a skoro ju? pokazywa? swe zdj?cia to i inne podró?e te? zobaczyli?my.
Po pokazie zdj?? rozstrzygni?ty zosta? konkurs o temacie "PODWÓRKO" który wygra? Artur a drugie miejsce zaj?? Grzegorz Pastwa. Wi?cej zdj?? nie by?o wi?c rozstrzygni?cie by?o proste. Zwyci?zca wybra? nowy temat czyli: "PRZY?APANI NA CZYTANIU"

________________________________________

1-03-2012 W ramach cz??ci praktycznej porozmawiali?my o lampach zarówno studyjnych jak i reporterskich oraz o akcesoriach do nich. Jako ?e uda?o si? zgromadzi? nieco sprz?tu to pob?yskali?my na ró?ne sposoby a po zabawie ze ?wiate?kami rozstrzygn?li?my konkurs pt "AUTOPORTRET Z KONTR?"
Najciekawszym/najlepszym okaza?o si? zdj?cie Joanny Cora. Kolejnym tematem zaproponowanym przez Joann? jest "PODWÓRKO"

___________________________________

16-02-2012
W spotkaniu wzi??o udzia? 7 osób.
Niestety nie uda?o si? wykona? za?o?e? z poprzedniego spotkania odno?nie schematów o?wietlenia oraz pokazu zdj?? a te? i nie doszed? do skutku pokaz filmu który mia? by? w zast?pstwie wi?c spotkanie mo?na uzna? za nie do ko?ca udane. Jedyne co uda?o si? zrealizowa? to konkurs fotograficzny w którym pojawi?y si? 4 zdj?cia. Temat "PORTRET Z CHARAKTEREM" wygra? Jacek Go?dyn a drugie miejsce zaj?? Grzegorz Pastwa. Gratulacje. Nast?pnym zadaniem jest "AUTOPORTRET Z KONTR?" czyli ze ?wiat?em kontrowym.

W zwi?zku z tym i? zgodnie z grafikiem za?o?onym na pocz?tku, nast?pne spotkanie ma by? praktyczne a pogoda nie sprzyja plenerom to postaramy si? omówi? kilka zagadnie? odno?nie ?wiat?a b?yskowego i modyfikatorów do lamp zarówno studyjnych jak i reporterskich. Ca?o?? zagadnienia spróbuje ogarn?? Agata Radek oraz ja.
_________________________________


02-02-2012
Chyba mróz przyczyni? si? do ni?szej ni? ostatnio frekwencji ale za to ilo?? zdj?? przyniesionych pozytywnie zaskoczy?a wszystkich.
W pierwszej cz??ci obejrzeli?my ciekawy reporta? o Andrzeju Draganie i dla tych co nie byli polecam linki w sieci:

http://www.youtube.com/watch?v=bTtW9KSd6D4

http://www.youtube.com/watch?v=V7Zr2jFp-c4

W konkursie zwyci?zc? zosta? Sebastian Mikita a drugie miejsce przypad?o Annie Kowal. Zdj?? jak ju? wspomnia?em by?o sporo bo 8 na 10-ciu przyby?ych uczestników.
Na nast?pnym spotkaniu poruszymy temat schematów o?wietleniowych w fotografii studyjnej

Temat nast?pnego zadania zdj?ciowego nie odbiega bardzo od ostatniego nurtu jaki mamy i b?dzie to "PORTRET Z CHARAKTEREM"
_____________________________________

19-01-2012
G?ówn? osi? spotkania by? wyk?ad/omówienie Bart?omieja Senkowskiego na temat trendów fotograficznych w modzie portrecie oraz ciut o o?wietleniu studyjnym.
W spotkaniu wzi??o udzia? 17 osób. Po zako?czeniu cz??ci wyk?adowej rozstrzygni?ty zosta? konkurs "To mnie inspiruje" którego zwyci?zc? ponownie zosta? Artur Jankowski. Drugie miejsce Jan Krzysztofek.
Kolejnym tematem konkursowym jest PORTRET.
_____________________________________

05-01-2012
Tym razem przyby?o 21 osób
Korzuch przedstawi? typy logotypów oraz naszkicowa? sposób ich tworzenia. Kowal przedstawi?a multimedialn? prezentacj? swych zdj?? a na koniec rozstrzygn?li?my konkurs o temacie "zima w mie?cie"
Zdj?? konkursowych za? by?o ma?o bo tylko 4szt
1 Artur Jankowski 3p
2 jacek.gold / Kowal 2p

Tematen nast?pnego konkursu jest: "TO MNIE INSPIRUJE"

Na najbli?szym spotkaniu 19 stycznia b?dzie mo?na pos?ucha? o trendach mody w fotografii
szczegó?y na plakacie:
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/389456_10150509184019663_771684662_8394368_815524050_n.jpg
___________________________________

22-12-2011
W spotkaniu wzi??o udzia? ok. 15 osób w tym kilka nowych (a jednocze?nie starych u?ytkowników www.foto.ntarg.pl)
Zwyci?zcami konkursu PLASTIK zostali:
1 Artur Jankowski 3p
2 jacek.gold 2p

Tematem nast?pnego konkursu jest ZIMA W MIE?CIE

--------------------------------------

Plan na najbli?sze spotkanie (b?d? co 2 tygodnie)
1 LOGOTYP omówienie Marcin O?óg
2 pokaz zdj?? Anna Kowal i dyskusja o pokazie
3 Rozstrzygni?cie konkursu ZIMA W MIE?CIE

*************************

Propozycja spotka? fotograficznych w MOK'u:

Spotkania mia?yby form? cyklu !
2 spotkania dzielone na trzy cz??ci
spotkanie z autorem
2 spotkania dzielone na trzy cz??ci
praktyczne dzia?nie (fotografowanie w plenerze /studio)


- spotkania co drugi czwartek
- godz 19:00 - 20:30
- ka?de ze spotka? dzieli?yby si? na trzy cz??ci a spotkania z autorami oraz praktyczne stanowi? 1,5h ca?o?? w trakcie których nie odbywa si? konkurs fotograficzny.

I. Cz??? praktycznej obróbki zdj?? - czyli konkretne zagadnienie które kto?/ka?dy omówi od teorii do praktyki

II. Pokaz zdj?? / dyskusje o fotografii w oparciu o konkretny temat / twórc? / zagadnienie

III. Konkurs fotograficzny - prezentacja zdj?? przyniesionych na konkurs, g?osowanie na miejsce 1 i 2, omówienie.

Zwyci?zca podaje temat kolejnego konkursu lub wybiera z listy tematów. Zak?adamy ?e temat nast?pnego konkursu ma by? podany jeszcze w trakcie spotkania

Propozycja punktowania:
3 pkt za 1-sze miejsce
2 pkt za 2 - gie miejsce
1 pkt za przyniesienie zdj?cia.


Nagrody:
Zwyci?zca z najwi?ksz? ilo?ci? punktów dostaje nagrod? w formie ksi??kowej.

Tematy konkursów:
- Plastik
...itd...
(prosz? o list? tematów proponowanych poprzednio)


Harmonogram prezentowany poni?ej jest pusty (oprócz spotkania w dniu 22-12-2011) i czeka na propozycje odno?nie tematów z uwzgl?dnieniem i? osoba proponuj?ca temat jest te? ch?tna go omówi? lub pomóc w przygotowaniu omówienia.

Harmonogram spotka? fotoklubu (co dwa tygodnie)

22-12-2011
I. Obróbka - tutorial
II. Dyskusja nad form? spotka? + literatura
III. Konkurs - Plastik

05-01-2012
I. LOGOTYP
II. pokaz zdj??
III.konkurs ZIMA W MIE?CIE

19-01-2012
Spotkanie z......
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/389456_10150509184019663_771684662_8394368_815524050_n.jpg

02-02-2012
I.
II.
III.

16-02-2012
I.
II.
III.

01-03-2012
Zaj?cia praktyczne - plener / studio / wyjazd

15-03-2012
I.
II.
III.

29-03-2012
I.
II.
III.

12-04-2012
Spotkanie z....... (Hits: 28444)

 

 

  Nie ma zdjęć w tej kategorii

 

Polecane zdjęcie

Klagenfurt
Klagenfurt
Komentarze: 0
Iceflower

 

 

 

Zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie prawa do zamieszczonych tu fotografii naleza do ich tworcow.
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione.

Powered by 4images 1.7.13 Copyright 2002 4homepages.de
Copyright 2008 foto.NTarg.pl